Hello.

We are China and Alissa, collaborators and co-hosts of “Birthing Resistance: Stories of Hospital-Prison”. Alissa hosts the Creole episode “Rezistans ak Akouchman: Lopital Pa Prizon”.

Salut.

Nou se Chayna ak Alisa,  kolaboratè yo et co-ot pa “Birthing Resistance: Stories of Hospital-Prison”. Alissa se ot epizòd Kreyòl la, “Akouchman ak Rezistans: Lopital Pa Prizòn”.

Alissa Jordan | China Tolliver

Alisa Djordan | Chayna Taliver

Hello, I’m Alissa Jordan;  anthropologist, filmmaker, writer, activist.  I am currently a post-doctoral fellow at the University of Pennsylvania, helping to build the Center for Experimental Ethnography, an institutional space for nurturing creative experimentations in research on humanity and society. I received my Ph.D. from the Department of Anthropology at the University of Florida in 2016, and my research focuses on bodily being, bodily security, and creativity across field sites in rural Haiti, urban Ghana, and in social spaces in virtual and augmented reality.

Hello, I’m China Tolliver; entrepreneur, writer, world traveler, and founder of  Rise Up Midwife.  I launched Rise Up Midwife after dedicating many years to a professional career as a birth doula. This time of service ignited a passion for reproductive rights, gender inclusion and equal access to doulas and midwives; specifically in Black, Latinx, Indigenous and LBGTQ+ communities. This time of service was exhausting.  So, I decided to rise up. I decided to become a midwife.  Rise Up Midwife is so much more than a unique line of apparel, its my journey of intention and impact, and I invite you along side me. Follow my narrative on my blog Pushed Out.

You are my doula, we rise together.

On behalf of this creative, activist, bruja.

Rise Up Midwife.

Bonjou, mwen se Alisa Djordan;  yon etnològ, sineast, otè, ak aktivis. Mwen se yon parèy post-doctoral nan University of Pennsylvania, kote map ede monte the Center for Experimental Ethnography, yon enstitisyon ki ap kreye lespas pou fè experimentasyon kreyatif ak rechèch sou limanite ak sosyete. Mwen resevwa diploma doktora mwen nan Department of Anthropology nan University of Florida an  2016, tèz mwen fè fokis sou egzistans kòporèl, sekirite kòporèl epi praktis kreyatif nan Ayiti, andan Ghana, epi nan lespas vityèl.

Bonjou, mwen se China Tolliver; antreprenè, ekriven, vwayajè nan lemonn, ak fondatè Rise Up Midwife. Mwen te lanse Rise Up Midwife apre dedye anpil ane nan yon karyè pwofesyonèl kòm yon doula nesans. Tan sa a nan sèvis deklanche yon pasyon pou dwa repwodiksyon, enklizyon sèks ak aksè egal a doulas ak fanmsaj; espesyalman nan kominote Nwa, Latinx, endijèn ak LBGTQ +. Tan sa a nan sèvis te fatigan. Se konsa, mwen deside leve. Mwen deside vin yon fanmsaj. Rise Up Midwife se konsa pi plis pase yon liy inik nan rad, vwayaj mwen li yo nan entansyon ak enpak, epi mwen envite ou ansanm bò kote m ‘. Swiv naratif mwen an sou blog mwen an pouse deyò.