Lè Lopital Tounen Prizon

Rezim

Sa se rechèch nou pou yon efò koloboratif pou etidye detansyon lopital de manman ak tibebe andan lopital ak klinik an Ayiti. Kolaborasyon sa incluye Dr Alissa Jordan, yon pòs-doktora nan Center for Experimental Ethnography (an Kreyol, Sant pou Etnografi Eksperimental) nan University of Pennsylvania (CEE), Jean-Denis Aureleus, Prezidan ak Fondatè di Association De Dwa Enfant ak Fanm an Ayiti (ADDEF), ak Carmelle Moise, Fanm Saj ak Manm Konsèy La di MamaBaby Haiti (MBH). Anplis de sa, yon ekip konpoze de Maredel Sen Pierre (chèchè antwopolojik), GJ (yon enfimyè) ak MM (yon travaye lopital) pral fè rechèch, etid ka, ak entevyou ak manman/fanmi/travaye yo.  Pou sipò lojistik la, nou pral gen de moun adisyonel sòt oganizasyon ADDEF la.  Menm si ke nou ap travay nan yon milye trè diferan pase peyi de Burundi, anpil pat nan plan rapò nou ak plan rechèch nou modle pa estrikti ak objektif nan rapò Julie Klippenberg nan Burundi an 2008, ki se yon rapò kritik sou detansyon lopital mondyal la (Klippenberg et al 2008)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *